کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
IRP - 512 - منابع و کرنل 100% اختصاصی
RAM : 512MB
HDD : 10GB SSD
CPU : 1 Core 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
Monthly BW : 100GB
port: 1000 Mb
IPv4 : 1 Address


IRP - 1024 - منابع و کرنل 100% اختصاصی
RAM : 1024MB
HDD : 20GB SSD
CPU : 1 Core 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
Monthly BW : 100GB
port: 1000 Mb
IPv4 : 1 Address

IRP - 2048 - منابع و کرنل 100% اختصاصی
RAM : 2048MB
HDD : 30GB SSD
CPU : 2 Core 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
Monthly BW : 200GB
port: 1000 Mb
IPv4 : 1 Address

IRP - 3072 - منابع و کرنل 100% اختصاصی
RAM : 3072MB
HDD : 40GB SSD
CPU : 3 Core 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
Monthly BW : 200GB
port: 1000 Mb
IPv4 : 1 Address

IRP - 4096 - منابع و کرنل 100% اختصاصی
RAM : 4096MB
HDD : 50GB SSD
CPU : 4 Core 2.5Ghz ~ 3.6Ghz
Monthly BW : 300GB
port: 1000 Mb
IPv4 : 1 Address

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (185.215.232.163) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution